ตำแหน่งงาน

HR Manager

คุณสมบัติ

ชาย/หญิง          ไม่จำกัด   /   สัญชาติ  ไทย

วุฒิการศึกษา      ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป    สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์  หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์       ด้านการบริหารงานบุคคล  ในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย  10 ปี  ในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์  และ
การพัฒนาฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์

ความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะอื่นๆ

 1. มีความรู้เกี่ยวกับการวางกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์, กฏมหมายแรงงาน การพัฒนาความสามารถ
 2. มีทักษะในการวางแผน และการนำแผนสู่การปฏิบัติได้สำเร็จตามเป้าหมาย
 3. มีทัศนคติเชิงบวก มีมนุษย์สัมพันธ์  และทักษะในการสื่อสาร การถ่ายทอด การสอน   และความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจ  รวมทั้งสามารถประสานความร่วมมือจากบุคคลต่างๆ
 4. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี และการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป MS Officeคุณสมบัติอื่นๆ   หากมีประสบการในการทำงาน และบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ กับบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ พิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. การวางแผนปฏิบัติงาน และระบบงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ขององค์กร
 2. การบริหารจัดการงานของหน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ ในด้านต่างๆ  ให้เป็นระบบ และเป็นมาตรฐานเทียบเท่ากับองค์กรในตลาดหลักทรัพย์
 3. การร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการกำหนดแผนงานสนับสนุนกลยุทธ์ของหน่วยงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคน และพัฒนางานของหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมาย
 4. ส่งเสริมให้มีระบบการประเมินผลงานของบุคลากรที่สามารถวัดผลได้ และนำไปพัฒนาคน และพัฒนางานได้อย่างเป็นระบบ
 5. พัฒนาระบบสวัสดิการ และผลตอบแทนให้รองรับการเจริญเติบโตขององค์กร
Apply

ผู้จัดการแผนกบัญชี

หน้าที่โดยสังเขป  :

 1. ควบคุมและพัฒนาระบบปฏิบัติงานทางบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
 2. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินและปิดงบการเงิน วิเคราะห์งบการเงินและรายงานภายในให้ผู้บริหาร
 3. ดูแลและควบคุมงานภาษีอากรให้ถูกต้องตามประมวลรัษฏากร
 4. ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีทุกประเภทที่บันทึกในระบบบัญชี
 5. จัดทำและควบคุมงบประมาณ

คุณสมบัติ  

 • เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่  28-45  ปี
 • วุฒิการศึกษา จบปริญญาตรี   สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรับผิดชอบ และภาวะเป็นผู้นำ
 • บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

จำนวน  1  อัตรา  เงินเดือน  35,000 – 50,000  บาท

 

Apply

พนักงานขาย (PC) จำนวนหลายอัตรา

รับสมัครด่วน !!   ขายผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องครัว

รายละเอียดของงาน

 1. ขาย และแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
 2. สร้างความประทับใจ และพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
 3. ควบคุมดูแลสินค้า ณ จุดขาย
 4. รวบรวม รายงานข้อมูลการขาย และ Stock ในแต่ละวัน
 5. เข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกอบรม ตามที่บริษัทกำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน  :

ประจำ   บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์  / บริษัท ซี.อาร์.ซี เพาเวอร์ รีเทล / บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำดั /  ดูโฮม  ในเครือบริษัท อุบลวัสดุ จำกัด / บมจ.สยามโกลบอล เฮ้าส์  ฯลฯ     ประจำกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 18-30  ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6  ขึ้นไป
 • มีใจรักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี
 • หากมีประสบการณ์งานขาย แนะนำสินค้าในห้าง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์  เวลาปฏิบัติงานตามเวลาห้างเปิด-ปิด

วิธีการสมัคร  :

 • ส่ง E-Mail ( Kanistha@sbo-brand.com )
 • สมัครด้วยตัวเอง (ตามที่อยู่บริษัท) ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์   เวลา 9.00 น. – 17.00 น.

รายได้ดี  เงินเดือน+Incentive % ตามยอดขาย

Apply